امتیازات دریافتی دانش آموزان شامل دوبخش است :

1- امتیازات آموزشی صرفاً توسط معلم و باتوجه به وضعیت انضباطی و درسی و فعالیت های دانش آموز و حداکثر 10 امتیاز در طول هفته داده می شود که در انتهای دفتر روزنگار ثبت خواهد و جوایز آن در آخر سال و بر اساس امتیازات کسب شده اهدا خواهدشد .قرعه کشی دوچرخه و جوایز نفیس بر اساس امتیازات آموزشی خواهد بود.

2-امتیازات پرورشی: به صورت کارت امتیاز بوده و توسط معاون پرورشی می توانند جوایز خود را دریافت کنند. “امتیازات پرورشی شامل قرعه کشی نمی باشد”.

3-امتیازات انضباطی: که توسط معاون آموزشی به دانش آموزان داده خواهد شد.(امتیازات انضباطی شامل قرعه کشی می باشد)

تمام امتیازات و کسر امتیازات طبق آئین نامه مدرسه انجام خواهد شد لذا اولیای گرامی حتما قوانین را مطالعه نمایند.