دومینو

دومینویک ورزش وسرگرمی فکری بسیارجذابی است که باچیدن مهره های مستطیل شکل میتوان اشکال وتصاویردلخواهی را به وجود آورد

فوایددومینو:رشدخلاقیت های هنری ، تقویت توانایی تفسیرنمودارها،نقشه ها،تشخیص نشانه هاونمادها،افزایش توانمندیهای علمی وعملی درزمینه ی طراحی مکانیسم ها،تقویت انواع مهارت های ذهنی به ویژه مهارت های پایه ی هندسی وریاضیات،افزایش دقت وقدرت تمرکز وهماهنگی بین ذهن واعضا،مصوّرکردن ایده های خلاق بااستفاده از مهره های دومینو،پرورش خلاقیت و تحریک نیروی تخیل وایجادروحیه ی مشارکت وهمکاری دریک کارگروهی