1-همایش های علمی وقرآنی

2-مجمع قرآن کریم

3-کلاس های فوق برنامه مهارت های زندگی

4-کلاس های کتابخوانی ومعرفی کتاب ومسابقات کتابخوانی

5-ایجادفضایی بصری متناسب با اهداف دبستان

6-کلاس های تخصصی سرودوتئاتر

7-مسابقات قرآن واحکام

8-گزینش دانش آموزان برای ثبت نام

9-سطح مطلوب آموزگاران

10-آزمون هاوارزیابی های منظم

11-کلاس های خلاقیت

12-آزمون های باسطح بالای کشوری وجشنواره های علمی

13-مجهزبودن مدرسه وکلاس ها به انواع امکانات

14-اردوهای علمی

15-تغذیه سالم وآموزش مسایل بهداشتی فردی واجتماعی

16-حل مشکلات دانش آموزان وخانواده با کسب مشاوروروانشناس

17-تشویق های برنامه ریزی شده