کلاس های جاگورتا

جاگورتا

باتقویت قدرت خلاقیت درکودک به تقویت حس اعتمادبه نفس اوکمک میکند.به کمک تنوع رنگ های شاد مقواهای جاگورتا روحیه ای لطیف ،پرنشاط وپویادرکودک شکل میگیرد.ساخت کاردستی بااین مقواهابه کودک کمک میکندتابااستفاده ازتکنیک های بسیارساده رول کردن وتاکردن به راحتی ازیکسطح ساده به یک حجم جدیدوزیبامیگردد،این توانایی رادرخوداحساس میکندکه قدرت خلق آنچه راکه بخواهددارد واین همان توانایی است که مهندسی ومتخصصان موفق امروزپیشرفت خودرامدیون تقویت این مهارتها درکودکی خودمی دانند