اهداف کلی دبستان غیر دولتی ندای آسمان

1-تربیت نیروی مؤمن

2-سرشارازمعارف دینی

3-پایبند به مبانی و ارزش های انقلاب

4-دارای سطح مطلوب علمی

5-با نشاط و پرانگیزه

6-دارای تخصص فرهنگی

7-آشنا با سبک زندگی قرآنی

8-آشنا با سیره زندگی معصومین(ع)

9-مأنوس با قرآن و مفاهیم قرآنی