افتخارات دبستان غیر دولتی ندای آسمان سال 95_96

1-رتبه اول مسابقات حفظ قرآن در منطقه اسلامشهر

2- رتبه اول مسابقات اذان درمنطقه اسلامشهر

3- رتبه اول مسابقات قرائت درمنطقه اسلامشهر

4- رتبه سوم مسابقات احکام درمنطقه اسلامشهر

5- کسب 3 رتبه برتر درجشنواره ی منطقه ای جابربن حیان

6- کسب 1 رتبه برتر درجشنواره های استانی جابربن حیان

7- کسب رتبه اول درمسابقات سرود

8- کسب رتبه اول درمسابقات تئاتر

9-کسب 9 دیپلم افتخار درآزمون بین المللی ریاضیات کانگورو