افتخارات دبستان غیر دولتی ندای آسمان سال 96/97

1 کسب رتبه اول در مسابقات منطقه ای سرود

2 کسب رتبه اول در مسابقات منطقه قراءت قرآن کریم

3 کسب رتبه های دوم و سوم مسابقات منطقه ای احکام

4 کسب رتبه ی سوم مسابقات منطقه ای روبیک

5 کسب رتبه اول جشنواره خوانش خلاق در منطقه اسلامشهر

6 کسب دو رتبه برتر در جشنواره جابر بن حیان در منطقه اسلامشهر

7 کسب رتبه اول استانی مسابقات قرائت قرآن در استان تهران