آزمایش های جذاب

هدف ازاین آزمایش ها آموزش پدیده هایی است که درزندگی روزانه مشاهده می شود.درهمه نظام های آموزش جهان،آموزش ویادگیری علوم تجربی ازجایگاه ویژه ای برخورداربوده است .ماتلاش کرده ایم باگردآوری آزمایش های ساده وجذاب علمی دانش آموزان را یاری کنیم تا محیط اطرافشان را بهتر درک وتوصیف نمایندوباقوانین علمی حاکم بر جهان هستی آشنایی عملی پیدا کنند.