مهارتها ی زندگی جزو یکی از زنگ های درسی دانش آموزان است ،که ما در این کلاس می خواهیم به دانش آموزان بیاموزیم ماهرانه زندگی کنند.

( ( خلاق باشد  ، خودش را بشناسد  ، هول نشود  ،  بتواند عصبانیت و تنفر و اندوهش را کنترل کند  ،  اجتماعی باشد ، با دیگران خوب باشد  ، بتواند مشکلات خودش را خودش حل کند یا از دیگران کمک بخواهد و زود باور نباشد. ))

همه ما آرزو داریم فرزندان و دانش آموزانمان این شکلی باشند . نتیجه پژوهش ها ی روان شناسان هم نشان می دهد اگر بچه ها این مهارت ها را یاد بگیرند، در مقابل آسیب های روانی واکسینه میشوند و در بز رگسالی افراد موفق تر و سالم تری خواهند شد . سازمان بهداشت جهانی ، نام این مهارت ها را « مهارت های زندگی » گذاشته است ؛ مهارت هایی که در بسیاری از کشورها به عنوان درس اصلی ، از پیش دبستانی تا دانشگاه تدریس می شود.

ما مجموعه شش جلدی « مهارت های زندگی برای دانش آموزان دبستان » با هدف یاد دادن همین مهارت ها برای دانش آموزان در نظر گرفته ایم.

در هرجلد از این مجموعه ، که برای یک پایه از مقطع دبستان در نظر گرفته ایم ، 10 مهارت پایه زندگی را آموزش می دهیم.

این مهارت ها به ترتیب عبارتند از : خودآگاهی ، همدلی ، ارتباط مؤثر ، روابط بین فردی ، مقابله با استرس ، مقابله با هیجان منفی ، کر خلاق ، تفکر انتقادی ، حل مسئله و تصمیم گیری .

در هر 6 جلد مهارتها به همین ترتیب آمده اند. البته محتوای این کتاب ها ، توصیه های خشک و رسمی به بچه ها نیست.

برای هرمهارت ، یک بازی ، یک تمرین و یک داستان طراحی شده تا هم آموختن مهارت ها برای بچه ها لذت بخش باشد و هم آن ها را درگیر یادگیری می کند.